ติดต่อเรา

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก

EQAC

eqacmumt@gmail.com

EQAH

081 620 6394
eqahmumt@gmail.com

EQAT

081 620 6394
eqatmumt@gmail.com

EQAP

02 441 4371 ต่อ 2832

eqap.mahidol@gmail.com

EQAM

02 411 2258 ต่อ 171 - 173

eqammtmu@gmail.com

EQAI

080 982 5570
02 441 4371 ต่อ 2838

eqaimtmu@gmail.com

EQAB

02 441 4371 ต่อ 2838

eqab.mtmu@gmail.com

ศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700