โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางปรสิตวิทยาโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Scheme in Parasitology; EQAI

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Phone | 02 441 4371 ต่อ 2838
Fax | 02 412 4110
E-mail | eqap.mahidol@gmail.com