โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Scheme in Clinical Microscopy; EQAM

ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
E-mail | eqammtmu@gmail.com
Phone | 02 411 2258 ต่อ 171 - 173
Fax | 02 412 4110