โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Scheme in Clinical Immunology; EQAI
รายละเอียดโครงการ
คู่มือการรายงานผล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Trial 4/2563

โครงการได้ทำการจัดส่งตัวอย่างการทดสอบให้สมาชิกเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563

Tentative Report
รายงานผลเบื้องต้น

TRIAL 01-20-1 (1/2563)

มีนาคม 2563

TRIAL 01-20-2 (2/2563)

มิถุนายน 2563

TRIAL 01-20-3 (3/2563)

ตุลาคม 2563

TRIAL 01-20-4 (4/2563)

ธันวาคม 2563

Final Report
รายงานผลฉบับสมบูรณ์
Syphilis Serology

TRIAL SE-01-20-1 (1/2563)

มีนาคม 2563

TRIAL SE-01-20-2 (2/2563)

มิถุนายน 2563

TRIAL SE-01-20-3 (3/2563)

ตุลาคม 2563

TRIAL SE-01-20-4 (4/2563)

ธันวาคม 2563


HBV Serology

TRIAL SE-02-20-1 (1/2563)

มีนาคม 2563

TRIAL SE-02-20-2 (2/2563)

มิถุนายน 2563

TRIAL SE-02-20-3 (3/2563)

ตุลาคม 2563

TRIAL SE-02-20-4 (4/2563)

ธันวาคม 2563


Annual Report
รายงานผลประจำปี 2563

Syphilis Serology

TRIAL SE-01-20

HBV Serology

TRIAL SE-02-20

ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Phone | 02 441 4371 ต่อ 2838
Mobile | 080 982 5570
Fax | 02 412 4110
E-mail | eqaimtmu@gmail.com