โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางแบคทีเรียโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Scheme in Bacteriology; EQAB

ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Phone | 02 441 4371 ต่อ 2838
Fax | 02 412 4110
E-mail | eqab.mtmu@gmail.com