เกี่ยวกับเรา

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก

The External Quality Assessment Schemes in Clinical Laboratory

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 โดยการริเริ่มของ ศาสตราจารย์นายแพทย์วีกุล วีรานุวัตติ์ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ท่านแรก ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพในการวิเคราะห์ตัวอย่าง ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนามาตรฐานการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน

ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เปิดให้บริการ จำนวน 10 โครงการ ครอบคลุมทั้ง 5 สาขา ดังนี้

สาขาเคมีคลินิก

 1. โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกโดยองค์กรภายนอก (The External Quality Assessment Scheme in Clinical Chemistry; EQAC)
 2. โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านฮอร์โมนโดยองค์กรภายนอก (The External Quality Assessment Scheme in Hormones; EQAH)
 3. โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านสารบ่งชี้มะเร็งโดยองค์กรภายนอก (The External Quality Assessment Scheme in Tumor Markers; EQAT)

สาขาปรสิตวิทยา

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางปรสิตวิทยาโดยองค์กรภายนอก (The External Quality Assessment Scheme in Parasitology; EQAP)

สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

 1. โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกโดยองค์กรภายนอก: การทดสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (The External Quality Assessment Scheme in Clinical Microscopy: Complete Blood Count; B-EQAM)
 2. โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกโดยองค์กรภายนอก: การตรวจสเมียร์เลือด (The External Quality Assessment Scheme in Clinical Microscopy: Blood Film Examination; H-EQAM)
 3. โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิกโดยองค์กรภายนอก: ภาพถ่ายตะกอนปัสสาวะ และภาพถ่ายสเมียร์เลือด (The External Quality Assessment Scheme in Clinical Microscopy: Urine – Cytohematology Proficiency Test; UC-EQAM)

สาขาภูมิคุ้มกันวิทยา

 1. โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกันวิทยาโดยองค์กรภายนอก: การตรวจซิฟิลิส (The External Quality Assessment Scheme in Clinical Immunology: Syphilis Serology; EQAI: Syphilis)
 2. โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกันวิทยาโดยองค์กรภายนอก: การตรวจไวรัสตับอักเสบบี (The External Quality Assessment Scheme in Clinical Immunology: Hepatitis B virus serology; EQAI: HBV)

สาขาแบคทีเรียวิทยา

โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการทางแบคทีเรียวิทยาโดยองค์กรภายนอก (The External Quality Assessment Scheme in Bacteriology; EQAB)

 1. การย้อมสีแกรม (Gram stain; GRAM)
 2. การย้อมสีแบคทีเรียทนกรด (Acid fast bacilli stain; AFB)
 3. การวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรียและการทดสอบความไวต่อสารต้านจุลชีพ (Bacterial identification and susceptibility testing; IDEN & AST)