โครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก

ได้ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับให้บริการสมาชิกออนไลน์ไปยัง
ซึ่งเป็นระบบสำหรับการให้บริการสมาชิกอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 เป็นต้นไป